Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

Gorska_entomologiya
Постер на секцията

Ръководител:
доц. д-р Михаил Кечев, Тел. (02) 962 04 47; GSM 0897065526
E-поща: mkechev@gmail.com

Биотични и абиотични повреди по основни горскодървесни видове; животински вредители (насекоми, акари, нематоди и др.) в горите; болести (гъбни, бактериални, вирусни, микоплазмени и др.) по дървесните и храстови видове; теоретични основи и практически подходи за биологична и интегрирана борба с болестите и вредителите в горите; лесопатологичен мониторинг; екология и стопанисване на дивечовата фауна, обект на лов.

доц. д-р Михаил Огнянов Кечев – ръководител [CV]
чл.-кор. дн Пламен Мирчев [CV]
чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев [CV]
проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева [CV]
доц. д-р Гергана Иванова Заемджикова [CV]
асистент Севделин Вергилов Белилов [CV]
ланд. арх. Сианна Цветанова Хлебарска, докторант [CV]
инж. Мария Стефанова Матова [CV]
инж. агр. Вяра Георгиева Петрова [CV]

Проекти на секцията