Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

Gorska_entomologiya
Постер на секцията

Ръководител:
Проф. дсн Пламен Мирчев, Тел. (02) 962 04 47; GSM 0889166722
E-mail: plmirchev@hotmail.com

Биотични и абиотични повреди по основни горскодървесни видове; животински вредители (насекоми, акари, нематоди и др.) в горите; болести (гъбни, бактериални, вирусни, микоплазмени и др.) по дървесните и храстови видове; теоретични основи и практически подходи за биологична и интегрирана борба с болестите и вредителите в горите; лесопатологичен мониторинг; екология и стопанисване на дивечовата фауна, обект на лов.

чл. кор. дсн Пламен Мирчев – ръководител
проф. дсн Георги Георгиев
доц. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Иван Петров
гл. ас. д-р Гергана Заемджикова
инженер Мария Матова
докторант Павел Топалов
докторант Сианна Хлебарска
докторант Севделин Белилов

Проекти на секцията