Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

Gorska_entomologiya
Постер на секцията

Ръководител:
проф. д-р Маргарита Георгиева, Тел. (02) 962 04 47; GSM 0878230174
E-поща: margaritageorgiev@gmail.com

Биотични и абиотични повреди по основни горскодървесни видове; животински вредители (насекоми, акари, нематоди и др.) в горите; болести (гъбни, бактериални, вирусни, микоплазмени и др.) по дървесните и храстови видове; теоретични основи и практически подходи за биологична и интегрирана борба с болестите и вредителите в горите; лесопатологичен мониторинг; екология и стопанисване на дивечовата фауна, обект на лов.

доц. д-р Михаил Кечев – ръководител [CV]
чл-кор. дн Георги Георгиев [CV]
проф. д-р Маргарита Георгиева [CV]
доц. д-р Гергана Заемджикова [CV]
доц. д-р Светозар Маджов [CV]
гл. ас. д-р Чавдар Желев [CV]
гл. ас. д-р Росен Андреев [CV]
ас. Севдалин Белилов [CV]
ас. Михаела Христова, докторант [CV]
д-р Благой Койчев [CV]
докторант Боряна Катинова [CV]
докторант Васил Младенов [CV]
докторант Веселин Иванов [CV]
докторант Мария Добрева [CV]
докторант Павел Топалов [CV]
инж. Мария Матова [CV]
агр. Вяра Петрова [CV]

Проекти на секцията