Лесовъдство и управление на горските ресурси

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
Доц. д-р Груд Попов, Тел. (02) 962 04 47; GSM 0887311507
E-mail: gr_popov@abv.bg

Лесовъдство, биология, екология, възобновяване, отглеждане и ползване на горските екосистеми; разпространение, формиране и устойчиво управление на горски хабитати; влияние на лесовъдските системи върху тях; оценка на горите.

Биологична продуктивност на дендроценозите; строеж, растеж, структура, зрелост и турнус на насажденията; икономика, организация и управление на горите; методи и технологии за възпроизводство и ползване на горските ресурси.

доц. д-р Груд Попов – ръководител
проф. дсн Христо Цаков
проф. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Мария Стоянова
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Румен Петрин
доц. д-р Ивайло Величков
доц. д-р Ангел Ферезлиев
гл. ас. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Светозар Маджов
гл. ас. Ивайло Марков
ас. Димитър Н. Димитров
ас.Пламен Глогов
инженер Христина Христова
инженер Екатерина Андонова
инженер Магдалена Златанова
инженер Васил Чакъров
докторант Петър Димов
докторант Михаил Александров

Проекти на секцията