Лесовъдство и управление на горските ресурси

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
доц. д-р Ивайло Марков,

Лесовъдство, биология, екология, възобновяване, отглеждане и ползване на горските екосистеми; разпространение, формиране и устойчиво управление на горски хабитати; влияние на лесовъдските системи върху тях; оценка на горите.

Биологична продуктивност на дендроценозите; строеж, растеж, структура, зрелост и турнус на насажденията; икономика, организация и управление на горите; методи и технологии за възпроизводство и ползване на горските ресурси.

доц. д-р Ивайло Величков
проф. дтн Сотир Глушков [CV]
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Румен Петрин
гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев
гл. ас. д-р Йонко Додев [CV]
гл. ас. д-р Светозар Маджов [CV]
ас. Димитър Н. Димитров
ас. Пламен Глогов
ас. Мариам Божилова
инженер Екатерина Андонова
инженер Магдалена Златанова [CV]
инженер Васил Чакъров

Проекти на секцията