Лесовъдство и управление на горските ресурси

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
доц. дн Ивайло Марков,

Лесовъдство, биология, екология, възобновяване, отглеждане и ползване на горските екосистеми; разпространение, формиране и устойчиво управление на горски хабитати; влияние на лесовъдските системи върху тях; оценка на горите.

Биологична продуктивност на дендроценозите; строеж, растеж, структура, зрелост и турнус на насажденията; икономика, организация и управление на горите; методи и технологии за възпроизводство и ползване на горските ресурси.

Секция Лесовъдство и управление на горските ресурси се състои от 11 учени, 5 докторанти и  инженери.

доц. дн Ивайло Марков – ръководител [CV]
проф. дн Сотир Глушков [CV]
доц. д-р Георги Хинков [CV]
доц. д-р Румен Петрин [CV]
доц. д-р Ивайло Величков [CV]
доц. д-р Ангел Ферезлиев [CV]
доц. д-р Светозар Маджов [CV]
доц. д-р Пламен Глогов [CV]
гл. ас. д-р Йонко Додев [CV]
гл. ас. д-р Мариам Божилова [CV]
ас. д-р Димитър Н. Димитров [CV]
ас. д-р Димитър Бояджиев [CV]
ланд. арх. Стела Гюдорова, докторант [CV]
ланд. арх. Максим Янев, докторант [CV]
инж. Веселин Маринков, докторант [CV]
инж. Филип Устабашиев, докторант [CV]
инж. Захари Ценов, докторант [CV]
инж. Екатерина Андонова
инж. Васил Чакъров [CV]

Проекти на секцията