Отчет за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на Институт за гората – БАН през 2018 г

На 24 януари 2019 г. в Институт за гората – БАН се проведе Общо събрание на учените, на което Научният секретар представи Отчет за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на Институт за гората – БАН през 2018 г., включващ оценка и анализ на постигнатите резултати, и на перспективите на Институт за гората в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики и национални стратегии.

През изминалата година са реализирани 50 научни и научно-приложни проекта с постигнати значими резултати; проведено е успешно обучение на докторанти и студенти; реализирано е развитие на академичния състав; отчетена е публикационна и издателска дейност; организирани са международни научни конференции и национални семинари.

Във връзка с изпълнение на дейности, възложени от национални правителствени и държавни институции, през 2018 г. са разработвани 5 научно-приложни проекта, свързани със стопанисването на горите, и опазване на биоразнообразието и околната среда:

 • Финансиране от Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово при МЗХГ:
  • Определяне на лесовъдски системи за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на СЦДП Габрово (2017-2018)
 • Финансиране от Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград при МЗХГ:
  • Методика за оценка на възобновителните процеси в увредени гори от болести, вредители и природни въздействия (2018)
  • Проучване на екологичните и лесовъдски характеристики на горите от източен габър на територията на ЮЗДП (2018)
  • Здравословно състояние на горите от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица и Огражден и мероприятия за подобряване (2018-2019)
 • Финансиране от Южно-централно държавно предприятие гр. Смолян при МЗХГ:
 • Проучване на видовия състав и числеността на насекомите ксилофаги в увредените насаждения от смърч, ела и бял бор в района на ДГС Смолян (2018-2020)

През 2018 г. са постигнати значими научни приноси при разработване на проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото:

 • Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво, финансиран от ПУДООС за нуждите на ИАОС (2018-2019)
 • Национален отчетен план за горите включващ определяне на референтното ниво на горите на България за периода 2021-2025 г., финансиран от МОСВ (2018-2019)
 • Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на Gain-Loss метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и разработване на нов изчислителен модел за изчисляване на емисиите и поглътителите от сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС), финансиран от ИАОС (2018)
 • Биомониторинг на състоянието на компоненти от полярни екосистеми на о-в Ливингстън в условията на глобални промени“ и участие в 27-ма Българска антарктическа експедиция, финансиран от Националния център за полярни изследвания към СУ „Св. Климент Охридски“ (2018)

В края на 2018 г. са спечелени 5 нови проекта, които ще се изпълняват през следващите години:

 • Финансиране от ФНИ:
  • Оценка и картиране на екосистемни услуги във високопланински територии в Рила и Пирин за устойчиво управление на природните ресурси (2019-2021)
  • Конкурс „Научна периодика“ – сп. Silva Balcanica (2018-2019)
 • INTRREG IPA CBC Bulgaria – Serbia
  • For everyone saved a tree (FOREST) (2019-2020)
 • Erasmus+: Capacity-building in Higher Education
 • Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkans Countries (SETOF) (2018-2021)
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ , финансирана от МОН
 • Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми и мерки за адаптация (2019-2022)

През 2018 г. Институт за гората – БАН отбеляза своя 90-годишен юбилей чрез провеждане на Международна научна конференция ’90 Years Forest Research Institute – for the Society and Nature’ и три национални научни семинара, представящи дейността и постигнатите резултати на учените в Института.

Всички постигнати резултати през 2018 г. са в съответствие със задачите и приоритетите на научно-изследователския план на Институт за гората – БАН за периода 2017-2020 г., реализирани благодарение на усърдната работа, професионализъм и колегиалност на неговите служители!