Проекти – Лесовъдство и управление на горските ресурси

Проекти с бюджетна субсидия

ПРОЕКТ 1.
2012 – 2014
Биолого-екологични проучвания на горски екосистеми в долната лесорастителна
р-л доц. Груд Попов
1.1 .Фитоценологична характеристика на дъбовите гори в България и възможности за въвеждане на сечи с дългосрочен възобновителен период – доц. д-р Гр. Попов
1.2 Анализ на природозащитното състояние на горски местообитания от европейска значимост на територията на Защитена зона Беласица – доц. д-р Г. Хинков
1.3 Структура и възобновителен потенциал на насаждения от обикновен кестен в Беласица планина -доц. Цв. Златанов
1.4 История и стопанисване на кестеновите гори в Беласица -гл.ас. д-р Ивайло Величков
1.5 Сезонна динамика в съдържанието на етерично масло в дървесната зеленина на основни иглолистни видове доц. д-р М. Стоянова
1.6. Екологична роля на горите от Carpinus orientalis L. в източния дял на Западна Стара планина и възможности за устойчивото им управление -а.с. Йонко Додев
1.7. Проучване растежът и продуктивността на опитни култури от планински ясен и червен дъб в района на Североизточна България -д-р инж. Феня Маринова

проект 5:

2012 – 2014 Технологии и оценка на горските ресурси – р-л проф. дсн Хр. Цаков

5.1. Структура и оценка на природни и антропогенно създадени дендроценози в района на Шуменско плато-проф. дсн Хр. Цаков
5.2 Сравнителни изучавания върху строежа на горските дендроценози
доц. д-р Р. Петрин
5.3 Стъблени функции с малък брой константи- гл. ас. И. Марков
5.4. Изследване процеса на добив на чипс за енергийни цели в целулозен комбинат „Монди”, гр. Стамболийски- доц. дтн С. Глушков
5.5. Повреди по подраста при дърводобива в букови гори в Средна Стара планина- ас. Д. Димитров
5.6. Растеж и продуктивност но дугласката в Северозападните Родопи-гл. ас д-р. А. Ферезлиев
5.7. Дендрометрична оценка на естествени черноборови гори в Западни Родопи
докторант инж. Ф. Устабашиев
Еквивалентен безвалутен обмен

2010 – 2014 Структура и здравословно състояние на буковите горски екосистеми в Югоизточна и Централна Европа (Договор между Институт за гората – БАН и Словашка академия на науките, Ръководител: проф. дсн Христо Цаков).

2006 – 2009 Отговор на горските екосистеми на глобалните промени в Централна и Югоизточна Европа – последствия за устойчиво стопнисване на горите (Договор между БАН и Словашка академия на науките, Ръководител: проф. дсн Христо Цаков).

2011 – 2014 Оценка на риска на здравословното състояние, структура и некротизация на буковите дендроценози, повлияни от климатични и антропогенни условия в Централна и Югоизточна Европа (The assessment of risk of the health status, structure and necrotisation in beech dendrocoenoses depending on changing anthropogenic conditions in Central and South-Eastern Europe – 2011–2014 г.)
Институт за гората – ръководител: проф. дсн. Хр. Цаков, Institute of Forest Ecology – Zvolen – ръководител: Dr. I. Mihal

Национални проекти

2013 – 2015 Трансформация на иглолистни култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове, в насаждения с естествен семенен произход. Изпълнителна агенция по горите-МЗХ Ръководител доц. Груд Попов

2012-2014 Определяне на средните видови числа и съставяне на таблица на видовите числа за дугласката в Западни Родопи”. Изпълнителна агенция по горите-МЗХ. Ръководител: гл.ас.д-р Ангел Ферезлиев

2011-2013 Изграждане на мрежа за инвентаризация и широкомащабен мониторинг на горските екосистеми – 2011-2013 г. – ръководител: чл. кор. Б. Роснев и проф. дсн Пл. Мирчев, съизпълнители: проф. дсн Хр. Цаков, инж. Хр. Христова

2005-2008 „Актуализиране на нормите и разценките при дърводобива” Изпълнителна агенция по горите – МЗХ. Изп. С. Глушков, И. Марков
Разработване на методика и програмен продукт за определяне на лесотаксовите категории и корекционни коефициенти в горите. Изпълнителна агенция по горите – МЗХ. Изп С. Глушков, И. Марков
Проекти изпълнявани през последните 5 години – финансирани от други организации

Международни програми и проекти

2015-2016. “Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени” – проект, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-64/13.07.2015 чрез Програма BG03 “Биологично разно­обра­зие и екосистеми“ с Програмен оператор Министерство на околната среда и водите на Република България. Ръководител: Ивайло Величков. Участници: Цветан Златанов, Георги Хинков, Георги Петров Георгиев, Магдалена Златанова, Ивайло Марков, Анна Борисова. ( филм към проекта )

2012-2015 Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа. Договор по 7 рамкова програма на Европейския съюз. № KBBE.2011.1.2-07. Координатор за България: Цветан Златанов. Участие: Ивайло Величков, Георги Хинков, Магдалена Златанова.

2013 Извършване на специализирани изследвания и дейности, свързани с проучване и подобряване на здравословното състояние и възобновителния потенциал на насаждения от кестен в Беласица планина. Проект № DIR-5113326-7-101 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк Беласица”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-001 по Оперативна програма Околна среда. Ръководител Цветан Златанов. Участие: Ивайло Величков, Георги Хинков.

2012-2013 Разработване на методиката за определяне на Гори във Фаза на Старост. Проект №9E0710.04 “ИКЕА“, етап 4, Дейност Б1, компонент Б. Възложител WWF Дунавско-Карпатска програма България. Участие: Цветан Златанов, Георги Хинков.

2011-2013: Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I. Обособена позиция №6. Номер Д-30-38/21.03.2011. Проект финансиран по ОП „Околна среда“ на МОСВ. Изпълнител Консорциум „Натура България“. Участие: Цветан Златанов, Георги Хинков, Димитър Н. Димитров
2010-2014 Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси. Договор към South East Europe Program. Договор № SEE/A/022/2.1/X. Период на изпълнение 2010–2011 г. Партньор по проекта от българска страна: Изпълнителна агенция по горите при МЗХ. Подизпълнител: Институт за гората при БАН. Координатор проф. д.с.н. Иван Ц. Маринов. Участие: Цветан Златанов, Груд Попов.

2009-2011 Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистемите. Договор с EEA Grants (European Economic Area grants). Договор № BG 0031 EEA FM. Ръководител Ц. Златанов. Участие: Ивайло Величков, Георги Хинков, Груд Попов, Димитър Насков Димитров, Магдалена Златанова, Христина Христова.

2007-2008 Многофункционално стопанисване на нискостъблените гори в района на Югоизточна Европа: Принос към развитието на селските райони, запазване на биологичното разнообразие, смекчаване на климатичните промени и адаптирано стопанисване на природните ресурси. Договор към SEE–ERA–NET (Integrating and strengthening the European research area in Southeast Europe). Договор №06–1000031–10648. Координатор за България Цветан Златанов. Участие: Ивайло Величков, Георги Хинков, Магдалена Златанова.

2007-2008 Възможности за устойчиво стопанисване на горите в региона на Разградски височини. Договор между Община Разград и Институт за гората при БАН. Ръководител: Георги Хинков. Участие: Цветан Златанов, Ивайло Величков, Магдалена Златанова.

COST Programs

2012-2013 FPS COST Action FP1001 “Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest Inventories” (USEWOOD) Dr Annemarie BASTRUP-BIRK – Ivailo Velchkov

2012-2016 Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest Inventories (USEWOOD)
(Подобряване на данните и информацията за потенциалните доставки на дървесни ресурси: Европейски подход за мултиресурсна национална горска инвентаризация): Мария Стоянова

2010-2013 COST акция FP1202 “Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe(MaP-FGR)“ участие Цветан Златанов