Проекти – Горска генетика, физиология и култури

Проекти

2013-2016: Зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта – научни и научно приложни аспекти, Българска академия на науките, с координатор: доц. д-р Емил Попови 10 участници с индивидуални проекти

2012-2014: Комплексна оценка на потенциала на горско-дървесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България– Договор № ДФНИ-Е01/6 от 30.10.2012 год., ръководител – доц. д-р Веселка Гюлева.

2013 – 2015: Създаване на експериментална култура от перспективни клонове тополи (Populus sp.) с цел извършване на комплексна оценка на потенциала им за производство на биомаса. ИАГ, Договор 108 от 24/10/ 2013 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ивайло Цветков.

2012-2014: Морфологични и физиологични изследвания в краткотурнусни опитни плантации за производство на растителна биомаса от бързорастящи горскодървесни видове на територията на Златна Панега Цимент АД, Договор №234 от 14.11.2012, ръководител – доц. д-р Веселка Гюлева.

2011- 2013: Натура 2000: Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни месообитания и видове – Фаза I, Обособена позиция 6, Координатор В. Димитрова. Проект финансиран от ОП Околна среда на МОСВ и Европейски съюз с изпълнител Консорциум НАТУРА България (Координатор МОСВ).

2012 – 2015: Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа – KBBE.2011.1.2-07). 7 РП, специфична програма «Сътрудничество», 2012 – 2015. Ref. № 289437. Ръководител на проекта: проф. д-р Манфред Лексер, Университет по природни ресурси и науки за живота (BOKU), Австрия, Ръководител на проекта за Институт за гората: доц. д-р Цветан Златанов.

2012 – 2014: Симулиране поведението на горски и полски пожари. Фонд „Научни изследвания” – МОМН, Договор № ДФНИ- И01/0006 от 28.11.2012 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Пенчо Маринов, Институт по информационни и комуникационни технологии; Ръководител на проекта за ИГор: доц. д-р Емилия Велизарова.

2011: Седма рамкова програма на Европейския съюз /2011/. Устойчиво управление на горските генетични ресурси в Европа (FORGER), под-проект: Исторически преглед на трансфера на горски репродуктивни материали със специално внимание върху трансфера в Европа. Регионален координатор за Румъния, Молдова и България Д-р Georgeta Mihai – Горски изследователски и управленски институт (ICAS) – Румъния. Участници от България са академик А. Александров и съавтор доц. д.с.н. Р. Добрев.

2010-2014: Генетични ресурси на горско-дървесните видове в Европа EUFORGEN фаза IV. Координатор Д-р Jarko Koskela (EUFORGEN); Национален координатор за България – академик А. Александров и съавтор доц. д.с.н. Р. Добрев.

2010-2013: Състояние на Световните Горски Генетични Ресурси – ФАО, България. Координатор Д-р Dr. O. Souvannavong – ФАО; Национален координатор за България: академик А. Александров и съавтор доц. д.с.с.н. Р. Добрев.

2010-2012: Генетични ресурси на стопански значими местни и интродуцирани горскодървесни видове с координатор: доц. д.с.н. Румен Добрев и 10 участници с индивидуални проекти

2009 – 2011: Разработване на подобрени модели за регулиране на гъстотите на иглолистни и широколистни едновъзрастни насаждения и култури в Европа. Вътрешно-европейски грант «Мария Кюри», 7 РП, специфична програма «Хора», Ref. № PIEF-GA-235039. Университет на Сантяго де Компостела, Испания (USC). Ръководител на проекта: доц. д-р Улисес Диегес Аранда, Университет на Сантяго де Компостела, Испания, Учен-изследовател: д-р Татяна Станкова, Институт за гората, БАН).

2009-2011: Проучване на растежа, производителността и фенотипните качества на дърветата в географска култура от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в ГС Костенец, за определяне на перспективните произходи за залесителната практика и обосноваване и маркиране на отгледни про-реждания, ръководител – доц. д-р Емил Попов.

2010-2011: Създаване и наблюдение на експериментална площ от перспективни бързорастящи дървесни видове от Paulownia, PopulusI-214 и Robiniapseudoacacia с цел добив на биомаса (2010-2011), ръководител – доц. д-р Веселка Гюлева – Договор №115 от 26.08.2010.

2009-2012: Генетична характеристика на популациите и качество на плодовете на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.), ръководител – гл. ас. д-р Мария Глушкова, финансиран от Фонд Научни Изследвания, МОН.

2008 – 2011: Оценка на лесовъдски, фенотипни и биохимични харак-теристики на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) за създаване на интензивни култури и запазване на биологичното разнообразие, Българска академия на науката и Белоруска национална академия на науките, ръководител – доц. д-р Е. Попов.

2008-2010: Възстановяване на планински горски екосистеми след антропогенно въздействие /академик дсн Ал. Александров – ръководител//ЕБР между Институт по геология – Улан Батор, Монголска академия на науките и БАН/.

2007-2010: Създаване на опитни географски култури от хибридни клонове Paulownia elongatа с фиданки произведени in vitro за изпитване на растежните им качества и устойчивост в различни райони на страната, ръководител – доц. д-р Веселка Гюлева.

2007-2009: Изменчивост и адаптивност на горскодървесните видове при климатични промени, Българска академия на науките, координатор академик Ал. Александров и и 10 участници с индивидуални проекти.

2007-2009: Генетични ресурси на Quercus petraea, Quercus robur и Quercus pubescens в Югоизточна Европа, ръководител – доц. д-р К. Генов.

2003 – 2007: Гъстоти за създаване и стопанисване на борови култури на типични горски месторастения. Фондация “Силвика” – Българо-Швейцарска Програма по Горите, Ръководител на проекта: н.с. Татяна Станкова.

2003–2007: Дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в България – растеж, състояние и перспективи; срок на изпълнение три години; финансираща институция: Национален фонд научни изследвания (ДФНИ) Договор с НФНИ. №СС-1302/2003; ръководител доц. д-р Емил Попов.

2002 – 2004: Установяване на природосъобразни начини за контролиране на гъстотата при създаване и стопанисване на бялборови култури в Рила. Фонд „Научни изследвания” – МОМН, Ръководител на проекта: н.с. Татяна Станкова .

 

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) Дейности:

2014-2018: COST Дейност FP1403 Неместни дървесни видове за европейските гори – опит, рискове и възможности, член на управителния съвет доц. д-р Емил Попов.

2014-2018: Дейност FA1306, Търсенето на толерантни вариетети – фенотипна изява на ниво растение и клетка, член на управителния съвет доц. д-р Ивайло Цветков.

2012-2016: COST Дейност FP 1103 Загиването на ясена в Европа: изработване на правила и стартегии за устойчиво стопанисване, член на управителния съвет доц. д-р Ивайло Цветков

2012-2016: COST Дейност FP1202, Укрепване на консервацията: ключов въпрос за адаптиране на маргиналните / периферни популации от горски дървесни видове към изменението на климата в Европа, член на управителния съвет доц. д-р Ивайло Цветков

2010-2014: COST Дейност FP0905 Биобезопасност на горските трансгенни дървета: подобряване на научната основа за безопасно развитие на дървесните видове и прилагане на директивите на политиката на ЕС, членове на управителния съвет акад. А. Александров, доц. д-р Ивайло Цветков

2009-2013: COST Дейност FP0903 Изменение на климата и смекчаващо влияние на горите и приспособяването им в замърсена околна средачлен на управителния съвет гл. ас. д-р Мария Глушкова

2008-2012: COST Дейност FP0703 Очакванапромяна на климата и възможностите за европейско лесовъдство, член на управителния съвет акад. А. Александров

2006-2010: COST Дейност E52 Оценка на буковите генетични ресурси за устойчиво горско стопанство, член на управителния съвет акад. А. Александров