Проекти – Горска екология

Проекти с бюджетна субсидия

2009 – 2014 – Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на горски екосистеми при условия на климатични промени
2009 – 2011 – Опазване и възстановяване на почви в горски екосистеми при различни антропогенни въздействия и изменение на климата
2012 – 2014 – Комплексни изследвания на горски почви при различни въздействия
2014 – 2016 „Изследване върху структурно-функционалните ососбености на горските екосистеми при условия на климатични промени и антропогенни въздействия”
2014 – 2016 „Рискови процеси и явления в горски територии”

Еквивалентен безвалутен обмен – БАН – РАН
2009-2011 – Математическое моделирование динамики почвенного органического вещества в горных лесных почвах. Институт за гората и Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения.
2012-2014 – Математическое моделирование динамики органического вещества горных лесных почв при климатических изменениях. Институт за гората и Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения.

Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания” (МОМН)

2008 – 2010 – Изследване на почвената ерозия като важен фактор за процесите на опустиняване, чрез методи, използвани в България и Македония
2008 – 2011 – Генетична характеристика на популациите и качество на плодовете на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.)
2008 – 2011 – Climatic sensitivity of European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) KARST.) at their south-eastern distribution limit under global changes
2009-2011 – Изграждане на Национален център за върхови научни. Оборудване на лабораторията за елементен спектрален анализ при Института за гората – БАН
2009 – 2013 – Натрупване на почвен въглерод и поток на елемента в системата почва растение в урбанизирани лесопаркове
2009 – 2013 – Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.)
2010 – 2014 – Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на СО2 от горски екосистеми на основни лесообразувателни видове в България
2010 – 2014 – Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500 -2000
2012 – 2014 Моделиране поведението на горски и полски пожари – ДФНИ-И01/0006
2012 – 2015 – Комплексна оценка на потенциала на горско-дървесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България – ДФНИ-Е01/6
2014 – 2016 – Elaboration of e-based system of sensitive mountain areas in Bulgaria – Bilateral Project Bulgaria-Germany [For more info click here]

Проекти, финансирани от други фондове и ведомства

2010 – Разработване на програма от мерки за адаптация на горите в България към климатичните промени, ИАГ
2008 – 2011 Параметриране и регулиране на свойствата и качествените характеристики на почвата в естествена и антропогенна деградация, усъвършенстване на диагностиката и класификацията им. МЗХ, Селскостопанска академия
2010 – 2012 – НАТУРА 2000 “Изграждане на защитени зони в България”, ЛОТ 6 “Картиране на горски хабитати”
2012 – 2014 – Разработване на класификация на типовете горими материали в горски екосистеми – 152/07/ от 12/2012 г. ИАГ-МЗХ

Международни проекти

2007 – 2008 – Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication (MONITOR)
2008 – 2009 – Investigation on soils in urban forest parks in Glasgow region”, funded by Leverhulme Trust, UK
2009 – Further Development and Implementation of an EU-Level Forest Monitoring System (FutMon) – LIFE 07 ENV/DE/000218” – Project finded by Life+
2010 – 2011 – Climate Change and Impacts on Water Supply (CC-WaterS) – Programme: South East Europe
2010 – 2011 – Development of measures for forest adaptation and mitigation negative influence of the climate change – FUTUREforest – Woodlands for Climate Change – INTERREG IV С на ЕС
2010 – 2011 State and prospects of the Castanea sativa population in Belasitsa mountain: Climate change adaptation, maintenance of biodiversity and sustainable ecosystem management (Funded by EEA and Norway Grants)
2011 – Further Development and Implementation of an EU-Level Forest Monitoring System (FutMon) (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218
2013 – Decision support system for flood risks alert in Strymon/Struma river basin (RiverAlert). European Territorial Cooperation Programme. Greece-Bulgaria 2007-2013.
2013 – 2014 – Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change – CC-WARE – Programme: South East Europe
2013 – 2015 – Land-use and management impacts on carbon sequestration in mountain ecosystems”, Bulgarian-Swiss Programme “Researches”, SNF (Switzerland) and MEYS (Bulgaria).

COST програми

Action 639 (2007-2010) „Greenhouse gas budgets of soils under changing climate and land use (BurnOut)”.
Action 0601 (2007 – 2011) – Forest Management and the Water Cycle (FORMAN)
Action FP0701 (2008 – 2012) – Post-fire forest management in Southern Europe
Action FP0803 (2009-2013) – Belowground carbon turnover in European forests
Action ES1104 (2012-2016) – Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub
Action FP1106 (2012-2016) – Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesis (STReESS)
Action ES1203 (2012 – 2016) – Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)
ActionTD1107 (2012 – 2016) – Biochar as option for sustainable resource management – Member of the Management Committee
Action FP1204 (2013 – 2016) – Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forest
Action FP1305 (2014-2018): Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)