Проекти – Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

Проекти с бюджетна субсидия
2013 – 2015 Насекомни вредители и болести по горскодървесната растителност и тяхното отражение върху биологичното разнообразие (Ръководител: проф. Пламен Мирчев).

2010 – 2012 Ентомологични и фитопатологични въздействия върху горите на България в условията на променяща се среда (Ръководители: чл. кор. Боян Роснев и проф. Пламен Мирчев).

2007 – 2009 Ентомологични и фитопатологични въздействия върху горите на България (Ръководители: чл. кор. Боян Роснев и проф. Пламен Мирчев).

2008 Изготвяне на база данни за състоянието на горските екосистеми (Договор между Институт за гората и Институт по управление и системни изследвания – БАН. Ръководители: чл. кор. Боян Роснев и доц. Димитър Недялков).
Еквивалентен безвалутен обмен

2010 – 2014 Структура и здравословно състояние на буковите горски екосистеми в Югоизточна и Централна Европа (Договор между Институт за гората – БАН и Словашка академия на науките, Ръководител: проф. Христо Цаков).

2006 – 2009 Отговор на горските екосистеми на глобалните промени в Централна и Югоизточна Европа – последствия за устойчиво стопнисване на горите (Договор между БАН и Словашка академия на науките, Ръководител: проф. Христо Цаков).

2008 – 2010 Assessment of sylvicultural, morphological and biochemical characteristics of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) for creation of intensive plantations and biodiversity protection. (iR3) (Договор между БАН и Национална академия на науките на Беларус, Ръководител: доц. д-р Емил Попов).

Национални проекти
2013-2014 Интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) за потискане на каламитета на Lymantria dispar (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae) на територията на Държавно горско стопанство Кирково през 2013 и 2014 г. (Финансиран от ДГС Кирково, Ръководител: проф. Георги Георгиев).

2012-2013 Използване на отсечената смърчова дървесина в Резерват „Бистришко бранище” през 2012 г. за редуциране на числеността на Ips typographus (Linnaeus) (Финансиран от РИОСВ София, Ръководител: проф. Георги Георгиев).

2011-2013 Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза І (Финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Околна среда”, Ръководител: Вержиния Димитрова).
Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни.

2011-2013 Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза І (Финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Околна среда”, Ръководител: Вержиния Димитрова).Обособена позиция 2: Картиране и определяне природозащитното състояние на риби.

2011-2013 Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза І (Финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Околна среда”, Ръководител: Вержиния Димитрова).Обособена позиция 4: Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи.

2011-2013 Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза І (Финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Околна среда”, Ръководител: Вержиния Димитрова).Обособена позиция 6: Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания.

2013 Натура 2000: Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – Фаза V (Финансиран от МОСВ).

2013 Трансфер на замърсители по хранителни вериги в моделни екосистеми (р. Искър, яз. Искър, ЗМ „Рибарници Орсоя“).

2008-2012 Въздействие на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper върху популацията на гъботворката Lymantria dispar (Linnaeus) и биологичното разнообразие на ентомофауната в дъбовите гори на България (Финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, Проект DO 02-282/2008, Ръководител: проф. Георги Георгиев, URL: www.entomophaga.com).

2008-2012 Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България (Финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, Договор ДO 02-191/2008, Ръководител: доц. д-р Румен Томов).

2009-2011 Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания (CEBDER). (Проект с Ф”НИ” – МОМН. Договор ДО 02-15/17.02.2009 г. Ръководител проф. дбн. Бойко Б. Георгиев; Задача 1.5. Надграждане на лабораторията за елементен спектрален анализ при Института за гората при БАН – Ръководител чл. кор. Боян Роснев).

2009–2011 Генетична характеристика на популациите и качество на плодовете на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) (Финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, конкурс ”Млади учени” Договор ДO 02-265/18.12.2008. Ръководител: гл. ас. д-р Мария Глушкова).

2005-2011 Биологичен мониторинг на ветровално петно на територията на резерват “Бистришко бранище” и прилежащите около него засегнати територии (Финансиран от МОСВ, Ръководител: проф. Димитър Пеев).

2006-2009 Биоразнообразие на кариерните езера край София – състояние на ихтиофауната, сукцесионни промени и перспективи за рекреационното им използване (Финонсиране МОН, Договор № У-Б-407/2006).

2007-2008 Оптимизиране на екологичната мрежа “Натура 2000” в България и научни основи за устойчивото й развитие (Финансиране от МОСВ).

2008 Върху биологията на представители от р. Barbus в реките Искър и Марица.
№118/2008 (Финансиране: СУ “Св. Климент Охридски”).

Международни програми и проекти

2015-2016. “Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени” – проект, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-64/13.07.2015 чрез Програма BG03 “Биологично разно­обра­зие и екосистеми“ с Програмен оператор Министерство на околната среда и водите на Република България. Ръководител: Ивайло Величков. Участници: Цветан Златанов, Георги Хинков, Георги Петров Георгиев, Магдалена Златанова, Ивайло Марков, Анна Борисова.
2013-2014 Augmentative release of entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in gypsy moth populations to solve the problem with frequent pest calamities in forest ecosystems of Serbia (Funded by Ministry of Education of Serbia, Project Leader: Prof. Dr M. Tabaković-Tošić).

2011-2014 New technological methods in the integral protection of forests with the focus on the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga, as the possible solution to the problem of the frequent occurrences of the outbreak of gypsy moth in the forest ecosystems of Serbia (Funded by Ministry of Education of Serbia, Project Leader: Prof. Dr M. Tabaković-Tošić).

2008-2013 URTICLIM Anticipation of climate change effects on the ecological and sanitary impacts of important urticating forest insect species (ANR BDIV 2007-013, Coordinator: Prof. Dr A. Roques).

2000-2013: International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests operating under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollutions: Evaluation and monitoring of forest ecosystems in Bulgaria (Funded by Ministry of Environment and Water, Ministry of Agriculture and Food – Executive Forest Agency and ICP Forests of EU program, Project Leaders: Prof. DSc B. Rossnev, Prof. DSc Pl. Mirchev, Prof. Dr E. Pavlova).

2009-2011 State and prospects of the Castanea sativa population in Belasitsa mountain: climate change adaptation, maintenance of biodiversity and sustainable ecosystem management. (Funded by Europe EEA Grants, Project Leader: Assoc. Prof. Dr Tz. Zlatanov).
2010-2011 Development of measures for forest adaptation and mitigation negative influence of the climate change – FUTUREforest – Woodlands for Climate Change – INTERREG IV С EU (Funded by EU, Project Leader: Prof. Ivan Raev).

2010-2011 Climate Change and Impacts on Water Supply (CC-WaterS) – Programme: South East Europe – (project code: SEE/А/022/2.1/X, Project Leader: Prof. Ivan Marinov).

2009-2010 Establishment of a net for wide scale monitoring of forest ecosystems FutMon – LIFE 07 ENV/DE 00218 (Funded by Ministry of Environment and Water and FutMon LIFE 07 of EU program, Coordinators: Prof. DSc B. Rossnev, Prof. Dr E. Pavlova).

2008-2010 План за действие за вълка в България. Memorial University – Newfoundland, Canada (Финансиране: UK Wolf Conservation Trust, ЕURONATURE).

2007-2009 Multi-functional management of coppice forests: Contributions to rural development, maintenance of biodiversity, and climate change mitigation and adaptation in natural resource management. Assigned by SEE-ERA.NET (Integrating and strengthening the European research area in Southeast Europe) (Project Leader: Prof. Manfred Lexer (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Coordinator: Assoc. Prof. Dr Tz. Zlatanov).

COST Programs
2012-2016 COST Action FP 1103 Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK).

2011-2015 COST Action FP 1102 Determining invasiveness and risk of Dothistroma (DIAROD).
2009-2013 COST Action FP 0903 Climate change and forest mitigation and adaptation in a polluted environment (MAFor).