ОПИТНА БАЗА ЗА ИГЛОЛИСТНИТЕ ГОРИ, ИГ-БАН, гр. ВЕЛИНГРАД

Опитна база по иглолистните гори е създадена в м. Беглика (гр. Батак) с първи ръководител ст. н.с. Неофит Спасов през 1954 г., когато е обособен Институт за гората като изследователско звено към Българска академия на науките (ИГ-БАН).
През 1960 г., Опитната база е преместена в гр. Велинград, а през 1968 г. – на основание на заповед на МГГП, ГС „Велинград“ предава ведомствена административна сграда за стопанисване и ползване от Опитната база за иглолистните гори при Институт за гората (ОБИГ-ИГ), където се помещава и до днес.
Историята на ОБИГ-ИГ е историята на лесовъдите, които са работили и продължават да творят за развитието, утвърждаването и издигането на нивото и престижа на лесовъдската наука в региона, страната и чужбина: ст.н.с. II ст. д-р Костадин Шиков (работил в ОБИГ от 1955 до 1994 г., ръководител на базата от 1961 до 1989 г.); н.с. I ст. Георги Пасков (работил в ОБИГ от 1965 до 2000 г., завеждащ базата 1989-2000 г.); н.с. I ст., д-р Димитър Табаков (работил в ОБИГ от 1966 до 2005 г., ръководител е на базата от 2000 до 2005 г.); гл. ас. д-р. инж. Ангел Ферезлиев (работи в ОБИГ и е неин ръководител от юни 2006 г. и понастоящем). През годините в базата са намерили своето професионално поприще още инж. д-р Гено Пеев и техник-лесовъдите Никола Руменин, Васил Кадурин, Венета Руменина, Георги Колчагов.
В продължение на 65 години в района са извършвани изследвания в иглолистните гори на Родопите, като са проучвани въпроси в различни направления като механизация на горския транспорт и лесокултурните дейности, общо лесовъдство, генетика и селекция на горскодървесните видове, горска таксация и лесоустройство и др. Своите научни изследвани са провеждали д-р Илия Радков (1962-1964 г., в последствие ст.н.с .I ст. в ИГ – БАН), н.с. Димитър Кушлев (1962-1969 г., по-късно ст.н.с. II ст. в ИГ – БАН), н.с. Александър Александров (1963-1967, сега академик в БАН), н.с. Иван Михов (1968-1971 г., в последствие професор, преподавател по горска таксация в Лесотехнически университет – София).
През годините е подържана добра връзка на научните сътрудници, работещи в базата с колегите от практиката и други ведомства. Вземали са участие в местните научно-технически мероприятия, в курсове за квалификация на служителите и работниците от горските стопанства, в специализирани комисии и експертни съвети. Голям брой ученици от горския техникум в града са изготвяли дипломните си работи и доклади по материали и под методическото ръководство на научните работници, които са участвали при тяхното обучение, представяйки нагледни материали и запознавайки ги с новости в областта на горското стопанство. Сътрудниците са участвали при провеждане на лесоустройствените съвещания и приемане на лесоустройствените проекти. Изготвяни са множество рецензии във връзка с процедурите по защита на научна степен на кандидати от Институт за гората – БАН и ВЛТИ.
През последните години изследователската дейност на ОБИГ-ИГ е ориентирана към изследователска дейност в създадените в региона иглолистни култури. В тази връзка са изпълнени и се работи по следните проекти:
• Представената и приета за прилагане в горскостопанската практика от МЗХ-ИАГ през 2010 г. научно-приложна тема „Определяне на средните видови числа и съставяне на таблица за видовите числа за дугласката в Западни Родопи“ (2009-2010 г.).
• Растежни особености, строеж, продуктивност и насоки за стопанисване на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Западни Родопи (2007-2014 г.);
• Растеж, строеж и производителност на изкуствени иглолистни екосистеми, създадени в Северозападните Родопи (2014-2019 г.);
• Ресурсна оценка на гори и горски земи (2014-2019 г.);
Реализирани са участия и в няколко международни и национални проекта като финансирания от EU, Lifelong Learning Programme “Case Forest-pedagogics towards sustainable development” (2008-2010); COST-EU RTD Framework Programme FP-1001- USEWOOD „Improving Data and Information on the Potential Supply of WoodResources: A European: Approach from Multisource National Forest Inventories“ (2010-2014); Българо-швейцарска програма „Изследвания” (SNCF и МОН, 2011-2016) ”Land-use and management impacts on carbon sequestration in mountain ecosystems”; Проект за международно сътрудничество между Българска академия на науките и Словашката академия на науките (ЕБР) „Структура, здравен статус и възобновителна способност на дендроценози разстроени от ветрова инвазия в Рило-Родопския масив, Витоша и Високите Татри”, 2015-2017 г.; „Структура и оценка на природни и изкуствено създадени дендроценози в Шуменското плоскогорие“ (2016-2018 г.)