Публична защита на дисертационен труд – Елена Борисова Недкова

Защита на дисертационен труд – Елена Борисова Недкова
Редовен докторант: Елена Борисова Недкова
НС3: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН
Тема на дисертацията: „Ex-situ запазване на горските генетични ресурси в стационарите Ясенково и Говедарци“ (научна специалност Горски култури, селекция и семепроизводство)
Научен ръководител: акад. Александър Александров
Научен консултант: проф. дн Христо Цаков
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-350/23.07.2018 г.):
1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател на НЖ
2. проф. дн Иван Илиев (ЛТУ) – рецензент
3. доц. д-р Петър Желев (ЛТУ) – рецензент
4. акад. Александър Александров (ИГ-БАН, пенсионер)
5. доц. д-р Мария Глушкова (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 30.10.2018 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.
Материали по защитата:
Автореферат (на български език)
Резюме от автореферата (на английски език)
Рецензия проф. дн Иван Илиев (ЛТУ)
Рецензия доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)
Становище акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
Становище доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН)
Становище доц. д-р Мария Глушкова (ИГ-БАН)