Защита на дисертационен труд – Ивайло Иванов Марков

Докторант на самостоятелна подготовка: Ивайло Иванов Марков
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Нормиране и планиране на дърводобива“ (научна
специалност „Лесоустройство и таксация“)
Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет (пенсионер)

Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15- 441/29.11.2017 г.):
1. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – рецензент, председател на НЖ
2. проф. дтн Христо Шехтов (ЛТУ, пенсионер) – рецензент
3. проф. дтн Сотир Глушков (ИГ-БАН)
4. проф. дсн Евгени Димитров (ЛТУ, пенсионер)
5. проф. дтн Георги Тасев (ЛТУ, пенсионер)
Дата и място на защитата: 27.02.2018 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала
„акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Материали по защитата:

Автореферат (на български език)
Резюме от автореферата (на английски език)
Рецензия проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН)
Рецензия проф. дтн Христо Шехтов (ЛТУ)
Становище проф. дтн Сотир Глушков (ИГ-БАН)
Становище проф. дсн Евгени Димитров (ЛТУ)
Становище на дтн Георги Тасев (ЛТУ)