Публичната защита на дисертационен труд – Петър Илиев Димов

Редовен докторант: маг. Петър Илиев Димов

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-33/21.01.2019 г.):
1. доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) – председател на НЖ
2. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)
3. проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
4. проф. д-р Боряна Делийска-Маноилова (ЛТУ)
5. проф. д-р Юлин Тепелиев (ЛТУ)

Дата и място на защитата: Във връзка с въведеното извънредното положение в страната, като превантивна мярка срещу разпространението на респираторни заболявания от типа на COVID-19 се отлага насрочената за 27.04.2020 г. публичната защита на дисертационния труд. 

Защитата на дисертационния труд ще се състои след отмяна на въведеното извънредно положение в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Материали по защитата:
– Автореферат
– Резюме (на английски език)
– Рецензия проф. д-р Боряна Делийска-Маноилова
– Рецензия проф. д-р Юлин Тепелиев
– Становище проф. д-р Вълко Бисерков
– Становище проф. д-р Цветан Златанов
– Становище доц. д-р Ивайло Марков