Публична защита на дисертационен труд – Анелия Ангелова Димитрова


Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
НСЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН
Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix
vitaminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и
семепроизводство“)
Научен консултант: Кънчо Калмуков, доц. д-р Веселка Гюлева – Институт за гората – БАН
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН №РД-15-382/25.07.2019 г.):

 1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
 2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
 3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
 4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
 5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)
  Дата и място на защитата: 06.10.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателна зала „Акад.
  Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София.
  Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на Институт за гората – БАН.
  Материали по защитата:
  Автореферат
  Рецензия акад. Александър Александров
  Рецензия проф. д-р Милко Милев
  Становище проф. д-р Николина Цветкова
  Становище доц. д-р Емил Попов
  Становище доц. д-р Веселка Гюлева