Публична защита на дисертационен труд – Димитър Петров ДимитровДокторант на самостоятелна подготовка: Димитър Петров Димитров

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Дендрохронологичен анализ на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) по северните склонове на Стара планина“ (научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“)

Научен консултант: доц. д-р Надежда Стоянова – Институт за гората – БАН 

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН №РД-15-175/15.03.2019 г.):

1. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – рецензент, председател на НЖ

2. проф. д-р Марияна Любенова (СУ “Св. Климент Охридски) – рецензент

3. проф. д-р Христо Цаков (ИГ-БАН)

4. проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)

5. доц. д-р  Момчил Панайотов (ЛТУ)

Димитър П. Димитров – Автореферат

Дата и място на защитата: 12.06.2019 г. (четвъртък), от 10:00 ч., в Заседателната зала „Акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. 

Материали по дисертацията се намират в библиотеката на Институт за гората – БАН.

Материали по защитата:

– Автореферат

– Рецензия проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)

– Рецензия проф. д-р Марияна Любенова (СУ “Св. Климент Охридски)

Становище проф. д-р Христо Цаков (ИГ-БАН)

– Становище проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)

– Становище доц. д-р  Момчил Панайотов (ЛТУ)