Публична защита на дисертационен труд – Димитър Петров Димитров


Докторант на самостоятелна подготовка: гл. ас. Димитър Петров Димитров

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Дендрохронологичен анализ на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) по северните склонове на Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен консултант: доц. д-р Надежда Стоянова

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората №РД-15-175/15.03.2019 г.):

Председател:
проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)

Членове:
проф. д-р Марияна Любенова (СУ „Св. Климент Охридски“)
проф. дн Христо Цаков (ИГ-БАН)

проф. д-р Цветан Златанов (ИБЕИ-БАН)
доц. д-р Момчил Панайотов (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 12.06.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

1. Автореферат

2. Summary

3. Рецензия М.Соколовска

4. Рецензия М.Любенова

5. Становище Х.Цаков

6. Становище Ц.Златанов

7. Становище М.Панайотов