Публична защита на дисертационен труд – инж. Ибрахим Ибрахим Молла

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на
инж. Ибрахим Ибрахим Молла, редовен докторант към Института за гората при БАН, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание”

Секция: „Горска екология“

Тема на дисертацията: „Изменения на почвени показатели и свойства след пожари в горски екосистеми”

Научен ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова

Автореферат

Научно жури (назначено със Заповед на Директора № РД-15-266/26.06.2017 г.):
1. проф. дсн Иван Маринов – председател (ИГ-БАН) – Рецензия
2. проф. дсн Людмила Малинова (ЛТУ) – Рецензия
3. проф. д-р Румен Недков (ИКИТ) – Становище
4. доц. д-р Емилия Велизарова (ИГ-БАН) – Становище
5. доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ) – Становище

Дата и място на защитата: 19.09.2017 г., 13:00 ч., Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Кл. Охридски“, 132
Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИГ – БАН.