Публична защита на дисертационен труд – Пламен Станков Глогов

Докторант на самостоятелна подготовка: Пламен Станков Глогов
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков – Институт за гората – БАН
Научен консултант: доц. д-р Доля Павлова – СУ „Св. Климент Охридски“

Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-409/31.10.2017 г.):

1. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – рецензент, председател на НЖ
2. акад. Александър Александров – рецензент
3. доц. д-р Александър Делков (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН)
5. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)

Дата и място на защитата: 17.01.2018 г. (сряда), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Материали по защитата:

Автореферат (на български език)
Резюме от автореферата (на английски език)
Рецензия на проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
Рецензия на акад. Александър Александров
Становище на доц. д-р Александър Делков (ИГ-БАН)
Становище на доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН)
Становище на доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)