Защита на дисертационен труд – маг. Благой Василев Койчев

Редовен докторант: Благой Василев Койчев

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Въздействие на вълка (Canis lupus L.) върху популациите на копитния дивеч и взаимодействие с други едри хищници в Северния дял на Калоферска Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-203 от 10.06.2022 г.):

Председател:
чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН) – становище 

Членове:
проф. д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН) – рецензент
доц. д-р Диана Златанова (СУ „Св. Климент Охридски“) – рецензент
проф. д-р Петър Генов (ИБЕИ-БАН) – становище
доц. д-р Михаил Кечев (ИГ-БАН) – становище

Дата и място на защитата: 04.10.2022 г. (вторник) от 10:30 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

1. Автореферат

2. Summary

3. Рецензия – проф. д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)

4. Рецензия – доц. д-р Диана Златанова (СУ „Св. Климент Охридски“)

5. Становище – чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)

6. Становище – доц. д-р Михаил Кечев (ИГ-БАН)

7. Становище – проф. д-р Петър Генов (ИБЕИ-БАН)