Защита на дисертационен труд – ас. Димитър Тодоров Бояджиев

Задочен докторант: ас. Димитър Тодоров Бояджиев

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Изследване работата на мобилна комбинирана машина – (въжена линия и процесор) за извоз и обработка на обли дървени материали на стръмни терени в Родопите“ (научна специалност Лесоустройство и таксация)

Автореферат

Резюме на английски език

Научен ръководител: проф. д-р Сотир Петров Глушков

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-410 от 01.09.2022 г.):

доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател, становище BG EN

проф. д-р Иван Петров Палигоров (ЛТУ-София) – рецензент                BG EN
проф. д-р Михо Янков Михов (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) – рецензент     BG EN
проф. д-р Живко Бонев Гочев (ЛТУ-София) – становище                       BG EN
доц. д-р Ивайло Величков Величков (ИГ-БАН) – становище                  BG EN

Дата и място на защитата: 29.11.2022 г. (сряда) от 13:00 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.