Публична защита на дисертационен труд – инж. Николай Янчев Стоянов

Докторант на самостоятелна подготовка: инж. Николай Янчев Стоянов

НСЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България“ (научна специалност Горски култури, селекция и семепроизводство)

Автореферат
Резюме (на английски език)

Научни консултанти:
акад. Александър Хараланов Александров

доц. д-р Веселка Атанасова Гюлева-Пантова


Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-298/14.07.2021 г.):

доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) – председател, становище    BG  EN
проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН) – рецензент                BG  EN
проф. д-р Петър Желев Стоянов (ЛТУ) – рецензент                                 BG  EN
проф. д-р Соня Христова Бенчева (ЛТУ) – становище                              BG  EN
доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище              BG  EN

Дата и място на защитата: 4.10.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.