Публична защита на дисертационен труд – маг. Ева Илиева Филипова

Редовен докторант: маг. Ева Илиева Филипова

СНЗ: „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“, Институт за гората – БАН


Тема на дисертационния труд: „Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Автореферат

Резюме (Английски)


Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева

Научен консултант: доц. д-р Кирил Веселинов Василев


Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-397/1.10.2021 г.):


чл. кор. Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН) – председател, становище  

проф. д-р Соня Христова Бенчева (ЛТУ) – рецензия

доц. д-р Петър Димитров Петков (ИГ-БАН, пенсионер) – рецензия

доц. д-р Данаил Димитров Дойчев (ЛТУ) – становище    

проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН) – становище              

Дата и място на защитата: 6.12.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.