Защита на дисертационен труд – инж. Дамян Илиев Дамянов

Докторант на самостоятелна подготовка: инж. Дамян Илиев Дамянов

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Влияние на екологичните условия върху динамиката на числеността и темпа на увеличаване размера, тегло и развитието на трофея в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня (Sus scrofa L., 1758) в България“ (научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“)

1. Автореферат

2. Резюме (на английски език)

3.1. Становище – чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев БГ

3.2 Становище – чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев RU

4.1 Становище – проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски БГ

4.2 Становище – проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски EN

5.1 Рецензия – проф. д-р Васил Вълков Попов БГ

5.2 Рецензия – проф. д-р Васил Вълков Попов EN

6.1 Рецензия – доц. д-р Диана Пенева Златанова БГ

6.2 Рецензия – доц. д-р Диана Пенева Златанова EN

7.1 Становище – проф. д-р Николай Борисов Спасов БГ

7.2 Становище – проф. д-р Николай Борисов Спасов EN

Научен консултант: проф. д-р Петър Василев Генов

доц. д-р Иван Кръстев Петров

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-96/05.04.2022 г.):

Председател:
чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)

Членове:
проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски (ИГ-БАН)

проф. д-р Васил Вълков Попов (ИБЕИ-БАН)

проф. д-р Николай Борисов Спасов (НПНМ-БАН)

доц. д-р Диана Пенева Златанова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Дата и място на защитата: 01.07.2022 г. (петък) от 10:30 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.