Гл. ас. д-р Чавдар Желев от Институт за гората участва в 31-ва Българска антарктическа експедиция

На 11 февруари 2023 г. гл. ас. д-р Чавдар Желев замина с последната група учени и логистици към о-в Ливингстън. Участието му в експедицията е свързано с разработването на нов антарктически проект на екип от Институт за гората – БАН на тема “Проучване на гъбно биоразнообразие в органогенни почви на остров Ливингстън”. Задачата на д-р Желев ще бъде вземане на проби от представителни места с органогенни почви в района на Българската Антарктична база “Св. Климент Охридски”. В последствие пробите ще бъдат транспортирани до ИГ-БАН, където ще бъдат анализирани. Целта на проекта е да се установят структурата, състава и биоекологичните особености на гъбни видове, срещащи се в полярните почви на о-в Ливингстън. Адаптирането на гъбите към изменението на климата и оценките на разнообразието и разпространението им в органогенните почви представляват интересен обект за наблюдение на ефектите от глобалните климатични промени върху тези територии. Към момента липсват целенасочени и задълбочени проучвания по тази тематика за територията на БАБ на о-в Ливингстън.
Екип по изпълнението на проекта: проф. д-р Маргарита Георгиева – ръководител, проф. д-р Миглена Жиянски, чл.-кор. Георги Георгиев, гл. ас. д-р Мариям Божилова, гл. ас. д-р Чавадар Желев, гл. ас. д-р Росица Янева, д-р Благой Койчев и ас. докторант Михаела Христова.

От името на Институт за гората – БАН пожелаваме лек път и успешна мисия на Чавдар!