Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни докторантури по следните научни специалности:

  1. Почвознание – 1 (един) по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  2. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  3. Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на Институт за гората (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит).
• Автобиография.
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура.
• Медицинско свидетелство.
• Свидетелство за съдимост.
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област.
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лв.
• Декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; e-mail: forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com