Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

В бр. 18/28.02.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г. В срок от 11.03.2020 г. до 08.05.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация.

В тази конкурсна сесия, Институт за гората – БАН има заявени общо 1 редовнd и 2 задочнr докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 бр. задочна докторантура
  • Лесоустройство и таксация – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна докторантури  

Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Обява на конкурса
Списък на специалностите