Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение № 441 на Министерския съвет от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник бр. 19/05.03.2024 г., Институт за гората – БАН обявява конкурс за докторантури в професионално направление: 

4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – 1 редовно и 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство) – 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите) – 3 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология) – 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесоустройство и таксация) – 1 редовно обучение

Срок за подаване на документите: два месеца от 05.03.2024 г.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба до Директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС № 90/26.05.2000 г.;
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9. Фактура (или копие) за платена такса в размер на 40 лв. от Центъра за обучение при БАН. Платежно нареждане (или копие) за платена такса в размер на 40 лв. по банковата сметка на Център за обучение при БАН:

Банкова сметка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG12UNCR 96603120 715116

Основание за плащане: Такса кандидатстване докторантски изпит

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите подават документите си в Деловодството на Институт за гората – БАН, адрес: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. 

Кандидатите за докторанти ще бъдат уведомени писмено за допускането им до конкурса. В писмото ще е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 10 до 14.06.2024 г.
– по чужди езици от 17 до 21.06.2024 г.


Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.