Защита на дисертационен труд – ас. Севдалин Вергилов Белилов

Задочен докторант: ас. Севдалин Вергилов Белилов

НСЗ: Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и въздействието им за съхненето на култури в Ихтиманска Средна гора“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Повече информация можете да намерите в секция КОНКУРСИ/Защита на дисертации или използвате този линк