Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 30 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Института, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Exsitu запазване на горските генетични ресурси в стационарите Ясенково и Говедарци“ (научната специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“) на инж. Елена Борисова Недкова, редовен докторант в секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Научен ръководител: акад. Александър Александров
Научен консултант: проф. дсн Христо Цаков

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при Научния секретар на ИГ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИГ-БАН.