Защита на дисертационен труд – Ивайло Иванов Марков

Докторант на самостоятелна подготовка: Ивайло Иванов Марков
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Нормиране и планиране на дърводобива“ (научна
специалност „Лесоустройство и таксация“)
Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет (пенсионер)

Повече информация ТУК