Конкурси за асистент

Защита на дисертационен труд – ас. Севдалин Вергилов Белилов

Задочен докторант: ас. Севдалин Вергилов Белилов

НСЗ: Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и въздействието им за съхненето на култури в Ихтиманска Средна гора“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Научен ръководител: чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев

Научен консултант: доц. д-р Владимир Парунак Сакалян

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-537 от 28.11.2023 г.):

Председател: проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева (ИГ-БАН)

Членове:
чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев (ИГ-БАН)

проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов (НПНМ-БАН

доц. д-р Данаил Димитров Дойчев (ЛТУ)
доц. д-р Мария Цанкова Асенова (ЛТУ)

Дата и място на защитата: 27.02.2024 г. (вторник) от 10:30 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

 1. Автореферат
 2. Резюме (на английски език)
 3. Рецензия проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов
 4. Рецензия доц. д-р Данаил Димитров Дойчев
 5. Становище чл.-кор. дн Георги Цветков Георгиев
 6. Сановище доц. д-р Мария Цанкова Асенова
 7. Становище проф. д-р Маргарита Илиева Георгиева


Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №2/30.03.2022 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесоустройство и таксация за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси.

Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен по горско сторанство, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
 5. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение.
 6. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 7. Медицинско свидетелство.
 8. Свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 04.05.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.