Конкурси за главен асистент

Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник
Професионално направление: 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: Лесовъдство вкл. Дендрология
За нуждите на СНЗ „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората
Кандидат по конкурса: д-р Йонко Добринов Додев

Научно жури (Заповед на Директора на ИГ-БАН №РД15-326/03.08.2017 г.):
1. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)
4. доц. д-р Цветан Златанов (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

Дата на заседанието за изпит: 11 септември 2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала „акад.
Мако Даков“, Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.