Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Петров Димитров

Повече информация можете да намерите в раздел Конкурси

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 27.05.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.