Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство
и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Иванов Марков

Повече информациq: ТУК