Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 35/27.04.2021 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”;

Срок за подаване на документите – 27 юни 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.