Конкурс за главен асистент, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на ДВ

Професионално направление 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Лора Георгиева Стоева
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД-15-55/07.02.2024 г.)

Повече информация ТУК