Конкурс за главен асистент

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция
„Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: ас. д-р Пламен Станков Глогов

Повече информация: ТУК