Конкурс за доцент

Институтът за гората при Българска Академия на Науките обявява конкурс за доцент по професионално направление 6.5. Горско стопанство (научна специалност „Ле­сомелиорации, защита на горите и специални ползвания“), за нуждите на секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна” със срок 3 месеца от обнародването в „Държа­вен вестник“ (бр.59 от 18.07.2014 г.).

Документи – в института, бул. Св. Климент Охридски 132. София, тел.: 02/962 04 47.