Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Горски култури, селекция и семепроизводство“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Христова Глушкова

Научно жури
доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – Председател
акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ)
доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия проф. д-р Милко Милев
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. д-р Николина Цветкова
Становище доц. д-р Емил Попов
Становище доц. д-р Веселка Гюлева
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.