КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Конкурс, обявен в брой 69 на Държавен вестник от 6 август 2013 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство”, за нуждите на секция «Горска генетика, физиология и култури» към ИГ-БАН

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Татяна Василева Станкова

Научно жури:

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) председател, рецензент
  2. проф. дсн Цвета Найденова (пенсионер), рецензент
  3. проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
  4. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
  5. проф. д-р Иван Илиев (ЛТУ)
  6. доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)
  7. доц.дсн Румен Добрев (ИГ – БАН)

Материали по процедурата:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.01.2013 г. от 13:30 в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София