Kонкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, направление „Специални ползвания в горите“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“. 

Обявата е със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 56 /16.07.2019 г.

Документи се приемат в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; Научен секретар: margaritageorgiev@gmail.com; 087 823 0174