Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 56/23.06.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академични длъжности в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси”.

Срок за подаване на документите – 23 август 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.