Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Горска генетика,физиология и култури, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“(бр. 29/31.03.2023 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 31.05.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132.
Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).
31.03.2023 г.