Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №7/29.09.2023 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ – 2 (два) броя в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна.

Условия и документи за кандидатстване:

  1. Заявление до Директора на Институт за гората за допускане до участие в конкурса.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Автобиография по европейски образец.
  4. Нотариално заверено копие на диплома за завършена магистърска степен в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина и приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
  5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 30.10.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.