Конкурс за заемане на академична длъжност

В бр. 51/05.06.2020 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следния нов конкурс за заемане на академична длъжност “професор” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите  за нуждите на секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”.

Срок за подаване на документите – 05 август 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.