Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

В бр. 58/13.07.2018 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г.В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация. В тази конкурсна сесия, ИБЕИ-БАН има заявени общо 3 редовни и 1 задочна докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 2 бр. редовни и 1 бр. задочна докторантури
– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 бр. редовна докторантура.

Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Документи:
1. Обява конкурс
2. Приложение 1: Списък със специалностите
3. Публикация в държавен вестник бр. 58/13.07.2018 г.