Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

За редовен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение №437 на МС от 02.06.2021 и публикация в Държавен вестник, бр. 61/23.07.2021 г. , в професионално направление 6.5. Горсо стопанство по следните научни специалности:

1. “Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите” – 1 (един) редовен докторант.

2. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността и формата на обучение, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.

8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

За справки: Институт за гората – БАН, гр. София, бул. “Св. Климент Охридски” №132, Научен секретар, тел. 0878230174.