Конкурс за редовни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

В брой 58/18.07.2017 г. на Държавен вестник беше публикувана обява за новия конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

Съгласно обявата, Институт за гората – БАН има подадени 3 заявки за редовни докторантури:
1. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“
2. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“
3. Професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИГ-БАН на адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, тел. 02 9620447.