Лекция на проф. Лучиян Динка

В забележителния ден 12 октомври, в Института за гората се състоя събиране, на което бяха представени резултати и възможности за бъдещи съвместни проучвания по проект между БАН и Румънската академия на науките (по ЕБР) – „Проучване ефективността на агролесовъдски системи за подобряване продуктивността и екологичното качество на крайбрежни земи по поречието на Дунав“. Ръководителят на проекта от румънска страна проф. Лучиян Динка освен, че представи състоянието на проблема, направи и сравнителен анализ на състоянието на полезащитните пояси в двете страни. Заедно с ръководителя от българска страна очертаха основните проблеми и възможните решения. В делегацията от няколко човека от Националния институт за изследвания в горите – Брашов бе и проф. Адриан Петичила – научен секретар на Румънската академия на науките.