Горска генетика, физиология и култури

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
проф. д-р Емил Попов
Тел. (02) 962 04 47; GSM 0885170296
e-поща: emilpopov99@hotmail.com

Биологичното разнообразие при горскодървесните видове, горски генетични ресурси и методи за тяхното запазване; генетични и физиологични особености на горските дървета и храсти; биоенергетика на екосистеми и растителните видове; биология на репродуктивния процес и микроразмножаване при горскодървесните видове; зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта.

проф. д-р Емил Попов – ръководител [CV]
доц. д-р Веселка Гюлева [CV]
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков [CV]
доц. д-р Татяна Станкова [CV]
доц. д-р Мария Глушкова [CV]
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова [CV]
гл. ас. д-р Ваня Качова [CV]
гл. ас. д-р Мира Георгиева [CV]
докторант Здравко Бакалов
докторант Николай Стоянов
докторант Стоян Тошев
агр. Пенка Стефанова [CV]

Проекти на секцията