Горска генетика, физиология и култури

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
Доц. д-р Емил Попов
Тел. (02) 962 04 47; GSM 0885170296
e-поща: emilpopov99@hotmail.com

 

Биологичното разнообразие при горскодървесните видове, горски генетични ресурси и методи за тяхното запазване; генетични и физиологични особености на горските дървета и храсти; биоенергетика на екосистеми и растителните видове; биология на репродуктивния процес и микроразмножаване при горскодървесните видове; зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта.

доц. д-р Емил Попов – ръководител
доц. д-р Веселка Гюлева
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Ваня Качова
гл. ас. д-р Георги П. Георгиев
инж. д-р Мира Георгиева
докторант Елена Недкова
агр. Пенка Стефанова
докторант Анелия Димитрова
градинар Радой Попиванов

Проекти на секцията