Горска генетика, физиология и култури

Постер на секцията
Постер на секцията

Ръководител:
доц. д-р Веселка Гюлева
Тел. (02) 962 04 47
e-поща: v.gyuleva@gmail.com

Биологичното разнообразие при горскодървесните видове, горски генетични ресурси и методи за тяхното запазване; генетични и физиологични особености на горските дървета и храсти; биоенергетика на екосистеми и растителните видове; биология на репродуктивния процес и микроразмножаване при горскодървесните видове; зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта.

доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова – ръководител [CV]
доц. д-р Ивайло Цветков [CV]
доц. д-р Александър Делков [CV]
доц. д-р Татяна Станкова [CV]
доц. д-р Мария Глушкова [CV]
доц. д-р Ваня Качова [CV]
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова [CV]
гл. ас. д-р Мира Георгиева [CV]
докторант инж. Марин Минчев
докторант инж. Здравко Бакалов
докторант инж. Стоян Тошев
агр. Пенка Стефанова [CV]

Проекти на секцията