Научно-приложна конференция “Biodiver-City: Enhancing urban biodiversity and ecosystem services to make cities more resilient”

Във връзка с изпълнението на международния проект EnRoute Oppla (Link), ръководен от екип на Съвместен изследователски център (Joint Research Center) и в партньорство с 15 европейски държави, на 24-ти Април 2018 година в БАН-ЦУ ще се проведе научно-приложна конференция “Biodiver-City: Enhancing urban biodiversity and ecosystem services to make cities more resilient”.

Събитието се организира съвместно с Европейската комисия (JRC и DG ENV) и Институт за гората при Българската академия на науките и ще се състои в две последователни сесии в ЦУ на БАН и х-л Метрополитен. Конференцията е включена в календара на събития под егидата на председателството на България на Съвета на ЕС. Анонс за конференцията и повече информация са налични на: (Link)

Събитието е част от инициативите на Европейската Зелена Седмица: (Link)
Целта на това престижно международно събитие е да се постави акцент върху нарастващата значимост и ролята на зелената инфраструктура в градовете за създаването и прилагането на политиките за околната среда на европейско и глобално ниво.

Ще се обърне внимание на важността на урбанизираните екосистеми за биоразнообразието; на взаимовръзката човек-природата; на възможните природосъобразни решения при проектиране чрез интегриране на градската зелена инфраструктура за подобряване на биоразнообразието извън и в населените места; на определяне на „горещи точки“ за биоразнообразието в градовете и на зони от НАТУРА 2000 в урбанизирани райони и едновременно с това на поддържането на човешкото благосъстояние.
За участие в конференцията можете да се регистрирате на: (Link)
Броят на участниците е ограничен и при достигане на лимита горният линк за регистрация няма да бъде активен.