Нови конкурси за академични длъжности

В бр.35/24.04.2018 г. на Държавен вестник беше публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за академични длъжности:

– един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, “Лесоустройство и таксация” за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на
горските ресурси”;

– един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, “Лесовъдство вкл. Дендрология” за нуждите на секция “Лесовъдство и
управление на горските ресурси”;

– един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 4.4. Науки за земята, “Екология и опазване на околната среда” за нуждите на секция “Горска екология”;

Срок за подаване на документи – 24 юни 2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен
вестник).

Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института.

Справки: при научния секретар на ИГ (тел. 0878230174, e-mail:margaritageorgiev@gmail.com).

Документи се подават в деловодството на ИГ, бул. “Св. Климент Охридски” №132, София.