Отложена защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Във връзка с въведеното извънредното положение в страната, като превантивна мярка срещу разпространяването на респираторни заболявания от типа на COVID-19 се отлага насрочената за 15.04.2020 г. публичната защита на дисертационен труд “Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман” отдокторант на самостоятелна подготовкаас. Ели Павлова-Трайковаза придобиване на образователната и научна степен “доктор”.
Защитата на дисертационния труд ще се състои след отмяна на въведеното извънредно положение.